Eurest---basisbeeld
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Lees a.u.b. eerst de voorwaarden voordat u verder gaat. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u ermee instemt dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd door ze te updaten op onze website. Elke keer als u deze website bezoekt, dient u deze voorwaarden opnieuw in aanmerking te nemen. Door onze website opnieuw te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de gewijzigde voorwaarden.

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Compass Group Nederland Holding BV alsmede iedere aan haar gelieerde dochteronderneming en groepsmaatschappij alsmede de onder haar en haar gelieerde dochteronderneming geregistreerde handelsnamen, geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 34082317 en met maatschappelijke zetel op het adres: Laarderhoogtweg 11, 1100 DJ Amsterdam, hierna te noemen: Compass Group of “we”, “wij”, “ons” en “onze”. Deze website is louter bedoeld om informatie over Compass Group te verstrekken en vormt noch enig aanbod om effecten in het bedrijf te kopen of te verkopen, noch enig beleggingsadvies.

 

Gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u de website van Compass Group gebruikt, zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die is vervat in deze website is niet uitputtend, en hoewel we alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen de informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date is, is de informatie niet onafhankelijk geverifieerd, en er wordt geen verklaring of garantie afgegeven, expliciet of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid of volledigheid ervan.

ES---De-gastvrijheid-verhogen
methodes

In geen geval zal Compass Group, noch enige van haar dochterondernemingen of functionarissen, noch enige andere persoon, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken of van de informatie op de website, ook als Compass Group over deze mogelijke schade is geadviseerd, en elke aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten. Omdat in sommige jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade is verboden, is bovengenoemde beperking mogelijk niet van toepassing op u.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze website geen virussen of defecten bevat. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website of andere websites die via deze website toegankelijk zijn geen schade aan uw computer zal veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur beschikbaar is om de website te gebruiken en dat alles wat de website zou kunnen beschadigen wordt uitgesloten. Compass Group is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor eventuele schade of verlies aan computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website.

X-_Betere_prijs-_en_serviceafspraken
Whitepapers

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Een dergelijke link impliceert niet dat wij deze website van derden of enige inhoud daarvan hebben geëvalueerd of onderschrijven, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten en de diensten die in deze websites is of zijn vervat of die via deze website toegankelijk is of zijn. De toegang tot en het gebruik van deze websites blijft uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid en vindt plaats op eigen risico.

U mag alleen een link naar deze website plaatsen met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien u deze toestemming hebt verkregen, moet u ofwel een link terug naar de oorspronkelijke inhoud zoals deze op onze website verschijnt opnemen en bijhouden, ofwel, indien dit technisch niet mogelijk is, verwijzen naar het adres van de website van Compass Group Nederland BV waarvandaan de gebruiker toegang tot de desbetreffende inhoud kan krijgen.

U mag geen enkele inhoud van onze website redigeren, wijzigen, verder verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om onze toestemming voor de plaatsing van enige link die geheel naar ons eigen inzicht niet gepast is, te allen tijde in te trekken.

Hoe-werken-wij---HSE
Service-met-een-glimlach

Toekomstgerichte verklaringen

Aanvullende informatie, waaronder informatie over factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van in de toekomstgerichte verklaringen vermelde resultaten, is te vinden in het meest recente jaarverslag en in de meest recente jaarrekening van Compass Group en in andere van tijd tot tijd door Compass Group gepubliceerde documenten. Compass Group doet afstand van elke intentie of verplichting om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Handelsmerken

Het logo van Compass Group is een geregistreerd handelsmerk. Bepaalde namen, woorden, titels, zinnen, logo's, iconen, grafische voorstellingen of ontwerpen op pagina's van onze website kunnen handelsnamen of niet-geregistreerde handelsmerken van leden van Compass Group vormen. De weergave van enige van de hierboven bedoelde handelsnamen of handelsmerken op pagina's van onze website impliceert niet dat er enige licentie is verleend aan enige partij met betrekking tot deze handelsnaam of dit handelsmerk. Alle andere product- of bedrijfsnamen en leuzen, logo's, iconen, grafische afbeeldingen of ontwerpen waarnaar op de pagina's van onze website wordt verwezen, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden alleen getoond op een wijze die bedoeld is om gunstig te zijn voor hun respectieve eigenaars, en we hebben niet de intentie om inbreuk op deze handelsmerken te plegen.

Toeleveringsketen
v_b_-__Een_permanente_focus_op_prestatie_en_effici_ntie__we_look_after_the_pennies

Toepasselijke recht

Deze website en alle erin vervatte inhoud vallen onder het Nederlandse recht en worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht.

Onze bedrijfsvideo

Compass Group

'Connect with people. Inspirate through food. Create solutions.
Live our promise'

© 2021 Compass Group